Inventaris van de werkdocumenten

De werkdocumenten behandelen volgende thema’s:

Nummer Laatste versie Archief
Doc 01 Nationale tenuitvoerleggingsmaatregelen van de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen Archief
Doc 02 Aanwijzing en opleiding van deskundig personeel

Archief

09/03

 

Doc 03

Juridische raadgevers in de strijdkrachten

Archief

06/03

Doc 04 Verspreidingen van de Conventies van Genève en de Aanvullende Protocollen

Archief

09/04

Doc 05 Beteugeling van de ernstige inbreuken Archief
Doc 06 Maatregelen in verband met de andere inbreuken Archief
Doc 07 Verplichtingen van de commandanten

Archief

06/02

Doc 08 – 09 Rechtshulp en uitlevering Archief
Doc 10 Erkenning van de bevoegdheid van de internationale commissie voor feitenonderzoek

Archief

03/02

Doc 11 Werking van de internationale commissie voor feitenonderzoek Archief
Doc 12 Bescherming van geneeskundige formaties

Archief

09/04

Doc 13 Plaatsbepaling van vaste geneeskundige formaties Archief
Doc 14 Opnrichten van hospitalisatiegebieden en -plaatsen Archief
Doc 15 Gebruik van het embleem en van de benaming van het Rode Kruis,Rode Halve Maan en Rode Leeuw en Zon Archief
Doc 16 Algemene bescherming van de geneeskundige taakvervulling

Archief

09/04

Doc 17 Identificatie van het burgerlijk geneeskundig en geestelijk personeel Archief
Doc 18 Hospitaalschepen en kustreddingsboten - andere geneeskundige schepen en vaartuigen Archief
Doc 19 Geneeskundige luchtvaartuigen - identificatie – kennisgeving Archief
Doc 20 Vermisten - opsporing - registratie en mededeling van informatie Archief
Doc 21 Nationaal inlichtingenbureau Archief
Doc 22 Repatriëring van stoffelijke overschotten - gravendienst Archief
Doc 23 Studie van de verenigbaarheid van nieuwe wapens met het internationaal recht

Archief

06/02

Doc 24 Vaststelling van de hoedanigheid van lid van de strijdkrachten - identificatie - kennisgeving

Archief

09/02

Doc 25 Gerechtelijke procedures betreffende de vaststelling van de status van krijgsgevangene Archief
Doc 26 Noodzakelijke maatregelen voor de toepassing van de IIIde Conventie van Genève Archief
Doc 27 Bescherming van culturele goederen en plaatsen van eredienst

Archief

11/04

Doc 28 Werken en installaties die gevaarlijke krachten bevatten Archief
Doc 29 Voorzorgen tegen de gevolgen van aanvallen Archief
Doc 30 Plaatsen en zones onder speciale bescherming Archief
Doc 31 a Civiele bescherming - definities en toepassingsgebied

Archief

11/04 

Doc 31 b Civiele bescherming - algemene bescherming – identificatie - beëindiging van de bescherming Archief
Doc 31 c Civiele bescherming - leden van de stijdkrachten en de ingedeelde militaire eenheden in de organismen van de civiele bescherming Archief
Doc 32 Gezinshereniging Archief
Doc 33 Fundamentele waarborgen Archief
Doc 34 Internering van burgers Archief
Doc 35 a Internering van krijgsgevangenen - krijgstuchtelijke straffen Archief
Doc 35 b Internering van krijgsgevangenen - strafrechterlijke sancties Archief
Doc 36 Bescherming van vrouwen Archief
Doc 37 Bescherming van kinderen - bijzondere bepalingen Archief
Doc 38 Bescherming van kinderen - niet-deelneming aan de vijandelijkheden Archief
Doc 39 Bescherming van kinderen - arrestaties - gevangenschap – internering – doodstraf Archief
Doc 40 Juridische controle van de reglementen die bij de Krijgsmacht van toepassing zijn Archief
Doc 41 Evacuatie van kinderen Archief
Doc 42 Maatregelen ter bescherming van de journalisten – identiteitskaart

Archief

12/04

Doc 43

Werkzaamheden van het Rode Kruis en andere humanitaire hulporganisaties bij gewapende conflicten Archief
Doc 44A Internationale ad hoc straftribunalen Archief
Doc 44B Internationaal Strafgerechtshof Archief